Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

8116 a67b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaiblameyou iblameyou
7789 061f
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
9249 dbf3 500
Reposted fromlambadada lambadada viaAndii-V Andii-V
0236 a151
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaAndii-V Andii-V
5152 17ff
Reposted fromnyaako nyaako viaiblameyou iblameyou
8888 0e4b 500
Reposted fromstylte stylte vianfading nfading

February 12 2015

Poddać się próżni? Próżni. O czym mówisz? Właściwie...


...
Bo jest
  
 
fascynująca 
piękna i czysta,
potężnie wszechobecna, 
przestrzenna i nieskończona, 
wszechogarniająca ciało i umysł, 


zarazem i jednocześnie

przerażająca,
odizolowana, 
głucha,
pusta,
pst

Wybuchnąć i zgasnąć, zasnąć i obudzić się, wygrać i wcisnąć reset.
Press start.
9651 3c01
Reposted byfantasmagoryczniepsychojunkie
9626 8cdb
Reposted bycoupdetatbalsam-dla-duszy
9595 3ac7
Reposted bymawkishnesstiamath
9553 67f1
Reposted byannieanncoupdetatnothingwrong
9479 937e
Reposted byannieannautodestrukcjagefuhlvoll
9442 56a6
Reposted bybalsam-dla-duszylilacwineMartwa134777727772
9383 9453
Reposted byatranta atranta
9343 8d93
Reposted byC10H12N2Oseeyouthanksforfishes
9318 b8f4
Reposted bylilacwinewhiskywithspriteMartwa13wujcioBatjestemzero
9250 5ff1
Reposted bystillflexin stillflexin
9177 6e44
Reposted bysubenC10H12N2OSaper300stragan-ze-snaminosceteipsumgoaskalicegoraca-czekoladasectum-semprachiefeatglitterrzajebelaadaaa93Love-Lifepsychojunkiemojahistoriaarealfake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl